Nov 2, 2009

Subaru Girls, Tokyo Motor Show 2009


Tokyo Motor Show 2009 Subaru, originally uploaded by nuetaipoo.

Tokyo Motor Show 2009, Japan.